Algemene verkoopsvoorwaarden

Definities en aanvaarding van de algemene voorwaarden

·        De klant = de koper/ opdrachtgever

·        De klant verklaart zich vanaf de ondertekening van de overeenkomst akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden, behoudens wanneer anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

·        Arenda is enkel gehouden tot uitvoering van enige diensten van zodra zij een schriftelijke orderbevestiging heeft ontvangen van de klant.

·        Van de algemene voorwaarden van ARENDA kan enkel afgeweken worden door schriftelijk en ondertekend akkoord tussen Arenda en de koper/opdrachtgever.

Opmeting

·        Bij een eerste bezoek van een medewerker van Arenda wordt er een provisoire opmeting uitgevoerd.

·        Na akkoord met de offerte stuurt Arende haar plaatser/uitvoerder. Deze exacte afmeting, zijnde opmetingsplan wordt mede voor akkoord ondertekend door de klant/opdrachtgever.

·        De klant/opdrachtgever verbindt er zich toe elke verandering die aan het gebouw/project wordt aangebracht na het ondertekenen van het opmetingsplan, onverwijld en schriftelijk aan Arenda te bezorgen.

·        Vanaf de datum van ondertekening van de definitieve bestelling kan een bestelling niet meer gewijzigd worden of geannuleerd zonder kosten.

Prijs

·        De overeengekomen prijs tussen Arena en de koper/opdrachtgever geldt blijft 6 maanden geldig. Een niet ondertekende offerte echter is maar 1 maand geldig.

·        Transportkosten : indien er op de overeengekomen dag/termijn niet kan geleverd worden behoudt Arenda zich het recht hiervoor afzonderlijke, extra kosten aan te rekenen, met een minimum van 250 euro.

·        Arenda biedt prijzen aan zonder BTW :

6% : gebouwen ouder dan 10 jaar en bij renovatie of herstelling ( BTW-attest door klant/opdrachtgever te ondertekenen en te bezorgen aan Arenda )

21% : bij nieuwbouw

Levering

·        De leveringstermijn van de goederen wordt on overleg met de klant bepaald maar is steeds indicatief en nooit bindend voor Arenda.  De leveringstermijn begint vanaf ca 4 weken.

·        Plaatsingstermijn bij renovatie en nieuwbouw : ca 4 tot 6 weken.

·        Arenda heeft steeds het recht het transport van de goederen zelf uit te voeren, georganiseerd zo Arenda het best past.

·        De klant/opdrachtgever zorgt steeds voor voldoende elektriciteit , water en genoeg parkeerplaats. De klant/opdrachtgever voorziet parkeerborden voor een afstand van minimaal 10 meter. Indien Arenda hier alsnog in moet voorzien, zullen hiervoor kosten worden aangerekend aan de klant/opdrachtgever voor een minimumbedrag van 250 euro per werfadres.

Betaling

·        bij plaatsing : Bij het akkoord verklaren van de offerte 40% van het totaal overeengekomen bedrag ( hiervoor ontvangt de klant/opdrachtgever een voorschotfactuur ) , een week voor levering 50% en 10% bij plaatsing van het nieuw buitenschrijnwerk.( hiervoor ontvangt de klant/opdrachtgever een saldofactuur ). Tot betaling van de laatste schijf blijft Arenda eigenaar van de goederen.

·        Bij levering : Bij het akkoord verklaren van de offerte 40% van het totaal overeengekomen bedrag ( hiervoor ontvangt de klant/opdrachtgever een voorschotfactuur ), ten laatste bij levering 60% ( hiervoor ontvangt de klant/opdrachtgever een saldofactuur ). Tot betaling van de laatste schijf blijft Arenda eigenaar van de goederen.

·        Geen enkele klacht tegen facturen van Arenda wordt aanvaard indien ze niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een periode van 8 dagen na ontvangst van de Arenda-factuur.

·        Wanneer de klant/opdrachtgever afwijkt van de betalingsvoorwaarden van Arenda , zal deze een verwijlintrest aan Arenda verschuldigd zijn van 12% per jaar vanaf de factuurdatum.

·        Alle gerechtelijke kosten én buitengerechtelijke kosten en onkosten zullen onverwijld door de koper/opdrachtgever gedragen worden.

Garantiebepalingen en waarborgen

·        Arenda is slechts aansprakelijk voor eventueel verlies van de goederen en/of beschadiging in zoverre dit zich voordoet binnen de periode tussen de fabricatie en de levering van de goederen.

·        Bij het leveren van de goederen en de ondertekening van de leveringsbon, dient de klant de goederen te inspecteren op eventuele schade en/of partieel verlies , dit dient onmiddellijk op de leveringsnota vermeld te worden én schriftelijk aan Arenda worden medegedeeld, binnen de 2 kalenderdagen na levering van de goederen.

·        Na integrale betaling en levering van de goederen aan de klant/opdrachtgever, wordt er een waarborg verleend van 10 jaar op de profielen, het glas en de plaatsing.

·        op het sluitwerk ( beslag, krukken en bewegende delen ) wordt er een waarborg verleend van 5 jaar. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van de stukken die door Arenda werden erkend met uitsluiting van alle werkuren, verplaatsingskosten e.d.m., die zijn ten laste van de klant/opdrachtgever. Deze kosten dienen ter plaatse afgerekend te worden.

·        Bij renovatiewerken is Arenda niet verantwoordelijk voor het herstellen van barsten of beschadigingen aan muren en gevels tenzij duidelijk omschreven in de offerte. Het plaatsen of verplaatsen van nutsvoorzieningen is steeds ten laste van de klant/opdrachtgever, enkel het aansluiten van de bestelde materialen is voorzien door Arenda.

Jurisdictie.

·        Enkel het Hof van Arbitrage van Antwerpen is bevoegd kennis te nemen van , en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen.

·        Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Arenda en de klant/opdrachtgever, behoudens andersluidende verdragsteksten.

Onze Diensten